Търгове и обяви

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА: отдаване под наем на част от недвижим имот

Документация

Обява