Профил на купувача

Предмет на обществената поръчка по чл. 20 ал. 3 т. 2 от ЗОП е:

„Доставка на оборудване на пет специализирани кабинета по учебна практика с нова IT техника” по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Модернизиране на системата на професионалното образование” във връзка с изпълнението на Проект „МОДЕРНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ”

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

ДЕКЛАРАЦИЯ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДОГОВОР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 

Архив на обществени поръчки по ЗОП до 01.08.2018г.

Архив на обществени поръчки по ЗОП до 14.04.2016г.