Правилник

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГ по телекомуникации

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПЛАН за обучение за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за противодействие на тероризма в училище

Етичен кодекс на Професионална гимназия по Телекомуникации

Мерки за повишаване качеството на образование в ПГТК