Прием

Резултати от четвърти етап на класиране след завършено основно образование

Вх.№2/03.08.2018г. класиран по първо желание – Системно програмиране

Вх.№1/03.08.2018г. класиран по първо желание – Икономическа информатика

Свободни места за четвърти етап на класиране във специалности:

Системно програмиране – АЕ – 1

Икономическа информатика – АЕ – 1

Желаещите се да се запишат в специалностите трябва да подадат заявление в канцеларята на Професионална гимназя по Телекомуникации

Заповед за приемане на документи и записване на ученици в VIII клас

Необходими документи за записване:

1. Оригинално свидетелство за завършен седми клас.

2. Оригинално медицинско свидетелство.

ПЛАН
– ПРИЕМ 2018/2019 година на Професионална гимназия по телекомуникации
Срок на обу
чение
Брой
пара
лелки
Брой уче
ници
Разши
рено изуча ване
на чужд език
Приемни
изпити
Балообра
зуващи
предмети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Професия “Техник по комуникационни
системи”
;
Специалност “Телекомуника ционни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
Професия “Техник по комуникационни
системи”;

Специалност “Оптически комуникационни системи”
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
Професия “Програмист”
Специалност „Системно програмиране“
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
Професия “Приложен програмист
Специалност „Приложно програмиране“
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност „Компютърни мрежи“
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
Професия “Техник на компютърни системи”
Специалност „Компютърна техника и технологии“
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф
Професия “Икономист информатик”
Специалност „Икономическа информатика“
5г.
1
26
АЕ
М
БЕЛ
М
Ф

Балът се формира по следния начин: Оценката по математика от НВО Х 3 плюс оценката по БЕЛ от НВО Х 1 плюс оценките по математика и физика от свидетелството за завършен седми клас

В ПГ по телекомуникации няма допълнителни изпити

ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г.
След завършен VII клас

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

20.06-26.06.2018 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 03.07.2018 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

04.07-06.07.2018 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 12.07.2018 г.

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

13.07-17.07.2018 г.

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

19.07.2018 г.

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

20.07-24.07.2018 г.

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 26.07.2018 г.

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

27.07-30.07.2018 г.

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

02.08.2018 г.

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от
директора до 11.09.2018 г.

12.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2018 г.